IZGRADNJA FEKALNE I OBORINSKE MREŽE NA DIJELU PODRUČJA MO SINJORETOVO, GRAD ZADAR
Naručitelj:
Odvodnja d.o.o. Zadar
Razdoblje:
ožujak 2020. – srpanj 2022.
Usluge:
  • Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu

IZGRADNJA FEKALNE I OBORINSKE MREŽE NA DIJELU PODRUČJA MO SINJORETOVO, GRAD ZADAR

Ovim se Projektom rješavaju oborinske i fekalne vode zasebnim kolektorima, razdjelnim sustavom odvodnje. Kolektori fekalne kanalizacije spojeni su na izgrađeni kolektor u ulici Augustina Kažotića i direktno na UPOV Centar Zadar. Prikupljene oborinske vode ispuštaju se u potok Ričinu, nakon pjeskolova i kišnih rešetki s taložnikom. Područje obuhvata je istočno od potoka Ričina, čime je obuhvaćen velik dio četvrti Sinjoretovo.

Ukupna duljina fekalne odvodnje iznosi 5.794 m, a oborinske odvodnje 3.308 m i 377 priprema za kućne priključke.