IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA OPUZEN
Naručitelj:
Grad Opuzen
Razdoblje:
rujan 2021. – lipanj 2022.
Usluge:
  • Vođenje projekta gradnje

IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA OPUZEN

Projekt uključuje gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Opuzenu te provedbu pratećih informativno - edukacijskih aktivnosti namijenjenih povećanju razine svijesti i odgovornog ponašanja lokalnog stanovništva u postupanju s otpadom s ciljem povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i ujedno smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Projekt podrazumijeva izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta koji podrazumijeva nadzirani, ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Zahvat samog reciklažnog dvorišta će se rasprostirati na oko 1.500,00 m2, dok ukupna površina obuhvata zahvata uključivo reciklažno dvorište i pristupni put iznosi 4.304,31 m2.

Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“.